Kúpiť darček Rezervovať wellness

Pravidlá spracovania osobných údajov v spoločnosti HOPE DEVELOPMENT, s.r.o. (prevádzkovateľ BIO HOTEL&WELLNESS ZLATÝ HÝĽ ****) 

INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov v spoločnosti 

HOPE DEVELOPMENT, s.r.o. 

prevádzkovateľa

(BIO HOTEL&WELLNESS ZLATÝ HÝĽ ****)

IČO: 366 017 81, 

so sídlom Hýľov 157, 04412, Nižný Klátov,  

zapísanej v obchodnom registri 

Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 17529/V

(ďalej len Prevádzkovateľ) 

upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.zlatyhyl.sk (ďalej len „webové stránky“), najmä klientov  Prevádzkovateľa, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok rezerváciu ubytovania/služby, prihlásia sa na odber newslettera, príp. nás kontaktujú prostredníctvom kontaktného formulára (ďalej len „zákazník“), ako aj ubytovaných hostí a návštevníkov hotela (ďalej len „hosť“). 

Spoločnosť HOPE DEVELOPMENT,s.r.o. pri spracovaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov. 

POVERENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle §44 zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679) vykonáva v spoločnosti HOPE DEVELOPMENT,s.r.o.  zodpovedná osoba, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti prostredníctvom emailovej adresy info@zlatyhyl.sk

 KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV 

Údaje poskytnuté zákazníkmi

Prostredníctvom webových stránok spracovávame osobné údaje v systémoch Ellipse a v mailovom klientovi o užívateľoch a zákazníkoch/ubytovaných hosťoch. V prvom rade sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri vyplnení kontaktného formulára na webových stránkach alebo pri vytvorení Vašej rezervácie. Ďalej spracúvame údaje poskytnuté pri prihlásení na odber newslettera. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje.

 Údaje poskytnuté ubytovanými hosťami

 Priamo v priestoroch hotela v systémoch Ellipse a v mailovom klientovi spracúvame osobné údaje o ubytovaných hosťoch. Na tento účel sú spracované údaje v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu (resp. iného dokladu identity). Ďalej sa spracúva osobitná kategória osobných údajov (údaje o zdravotnom stave) – konkrétne preukaz pridelený osobe so ZŤP. 

Údaje zo sociálnych sietí (FB, Tiktok,LinkedIN, Instagram)

 Ak pre kontakt s našou spoločnosťou využijete niektorú zo sociálnych sietí , umožníte prevádzkovateľovi tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a emailovej adrese.

Súčasťou Vášho verejného profilu na sociálnej sieti je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia. 

Údaje získané prostredníctvom cookies

Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava prevádzkovateľ údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

Údaje získané z kamerového systému

Spracúvame videozáznam, ktorý zachytáva osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore prevádzky. Prevádzkovateľ spoločnosť spracúva len bežné osobné údaje. 

Prevádzkovateľ nezhromažďuje ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje týkajúce sa príslušnosti k rase alebo etniku, politickej strane, údaje o náboženskom presvedčení a pod. 

 

ÚČEL SPRACOVANIA POSKYTNUTÝCH ÚDAJOV 

Pre vybavenie Vašej rezervácie využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania rezervácie, jej spracovania až po zaplatenie. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže Prevádzkovateľ zaevidovať Vašu rezerváciu. Pre registráciu ubytovaného hosťa spracúvame Vaše meno a priezvisko, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, údaje o čísle bankového účtu alebo o čísle platobnej karty. Na účely poskytnutia zľavy z ceny ubytovania pre osoby so ZŤP sa spracúva preukaz ZŤP, ktorým sa hosť preukáže pri registrácii. 

Pre propagáciu hotela formou obchodných oznámení zasielaných odberateľom newslettera využíva Prevádzkovateľ predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas spoločnosti udeľujete v priebehu registrácie na odber newslettera na webovej stránke hotela, resp. pri rezervácii ubytovania. 

Návštevníci webovej stránky ako aj zákazníci/hostia hotela môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie newslettera, a to buď kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v záhlaví každého newslettera alebo zaslaním mailu na na e-mailovú adresu info@zlatyhyl.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách. 

Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spracováva Prevádzkovateľ pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných službách a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Tento súhlas je úplne dobrovoľný. Na základe získaných dát získava Prevádzkovateľ analýzy užívateľských preferencií webových stránok. Po vyhodnotení týchto údajov je možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete spoločnosti ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. 

 

Pre účely ochrany majetku prevádzkovateľa pred odcudzením alebo poškodením, pre účely ochrany života a zdravia a pre účely bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany spracúvame záznamy z kamerového systému. Údaje sú spracúvané na účel zabezpečenia dôkazov pre prípad vzniku škody Prevádzkovateľovi, spáchanie trestného činu alebo priestupku a prípadné dôkazné alebo súdne konanie. 

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Prevádzkovateľ – spoločnosť HOPE DEVELOPMENT,s.r.o. vaše osobné údaje spracúva v prevažnej miere na účely plnenia zmluvného vzťahu, ktorý ste rezerváciou ubytovania alebo objednávkou služieb s nami uzatvorili. 

Právnym základom na spracovanie osobných údajov z videozáznamu kamerového systému je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6, ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona. 

Právnym základom na spracovanie osobitnej kategórie osobných údajov (preukaz ZŤP) je váš súhlas so spracovaním. 

Ďalšími právnymi základmi na spracovanie vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností, naše iné oprávnené záujmy a váš súhlas so spracovaním osobných údajov. 

PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM 

V prvom rade sú osobné údaje spracovávané oprávnenými osobami spoločnosti HOPE DEVELOPMENT,s.r.o. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so spoločnosťou. Spoločnosť ako prevádzkovateľ poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. sprostredkovateľov. 

Sprostredkovateľom je zmluvná strana, ktorá spracúva osobné údaje pre HOPE DEVELOPMENT,s.r.o. na účely a spôsobom, ktoré stanovuje spoločnosť.

 Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté štátnym resp. súdnym orgánom , ak si to vyžaduje príslušný zákon. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje sprostredkovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili.

LEHOTA SPRACÚVANIA ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania rezervácie, počas celej doby ubytovania hosťa. Zo zákona následne uchováva niektoré údaje po dobu 3 rokov.

Newslettre sú zasielané odberateľom newslettera po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním, alebo kým nedôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však newslettre zasielané po dobu 5 rokov. Potom spoločnosť požiada o udelenie nového súhlasu.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva spoločnosť po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva spoločnosť  iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na spoločnosť vzťahujú. 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame môžete podľa zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov uplatniť svoje práva na: 

Prístup k osobným údajom – a požadovať potvrdenie o tom, či sa v našej spoločnosti spracúvajú Vaše osobné údaje. 

Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže Prevádzkovateľ správne vybaviť Vašu objednávku. 

Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Prevádzkovateľ nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Prevádzkovateľ Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje. 

Prenos osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od  Hope Development k inému subjektu, kedy Prevádzkovateľ odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania. 

Právo odvolať súhlas – v prípade, že vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na našej kontaktnej adrese alebo písomne oznámením o odvolaní súhlasu. 

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený náš požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Ďalej môžu zákazníci vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej Prevádzkovateľ okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely. 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č. +421 2 3231 3214, mail: statnydozor@pdp.gov.sk. 

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Hope Development ako prevádzkovateľa BIO HOTEL&WELLNESS ZLATÝ HÝĽ****

 sú platné od 13.12.2022
 

_____________________________

Za spoločnosť, riaditeľ hotela 

Bc. Dominika Mazarová

 

INFO

Naše Bistro je otvorené:

PIA: 16:30 - 19:30

SO, NE: 12:30 - 19:30 

 

(otváracie hodiny sa môžu líšiť v závislostí od akcií,

preto je ideálne nás kontaktovať pred príchodom telefonicky)

Vstup do wellness&bazéna je na rezerváciu

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!

Silvester

Silvester u nás 

Viac info
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím