Kúpiť darček Rezervovať wellness

Všeobecné obchodné podmienky BIO Hotel & Wellness

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú spôsob rezervovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia prostredníctvom online systému rezervovania na webovej stránke www.zlathyl.sk , jej podstránkach a subdoménach.

1.2. Všetky podmienky, ktoré tieto OP neupravujú, sa riadia ubytovacím poriadkom ubytovacieho zariadenia zverejnenými na internetovej stránke Prevádzkovateľa   www.zlatyhyl.sk 

1.3. Poskytovateľom služieb ponúkaných v systéme rezervovania a prevádzkovateľom tohto systému je spoločnosť 

Hope Development,s.r.o.

Hýľov 157, 

04412,Nižný Klátov

IČO: 36601781

IČ DPH:  SK2022105217

Tel. kontakt:  +421910649300

E-mail:  pavlikova.d.p@gmail.com

1.4. Tieto OP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 13.12.2022

 

II. VÝBER A REZERVOVANIE SLUŽIEB

2.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v reálnom čase v systéme rezervovania.

2.2. Zobrazované kapacity sú dostupné a upravované v reálnom čase zo strany prevádzkovateľa. Generovaním rezervácií z viacerých systémov súčasne však môže ojedinele nastať situácia, kedy už nebude dostupná kapacita, ktorú si objednávateľ v systéme rezervoval. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje vrátiť zaplatenú zálohu bez možnosti uplatnenia storno podmienok prevádzkovateľa. alebo zabezpečiť náhradné ubytovanie/službu na úrovni rezervovaného a prevádzkovateľom potvrdeného pobytu/služby v danom alebo inom hosťom vybranom termíne.

2.3. Objednávateľ má počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si v systéme rezervovania riadne označil a ich cenu v plnej výške uhradil.

2.4. Pri rezervovaní doplnkových služieb má objednávateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu a rozsahu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie objednávky, ktoré systém generuje automaticky v 3. kroku rezervovania.

 

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu objednaných služieb na stránke prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia je možné uhradiť prevodom z bankového účtu alebo kreditnou kartou .

Pri zvolení platby kreditnou / debetnou kartou je podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie úhrada ceny objednaných služieb v plnej výške.
Pri zvolení platby bankovým prevodom je podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie úhrada ceny objednaných služieb v plnej výške k uvedenému dátumu na potvrdení objednávky.

3.3. Platobné údaje

VÚB BANKA

IBAN:SK0902000000003180271855

Majiteľ účtu:  Hope Development,s.r.o.

Číslo účtu:  3180271855/0200

3.4. Ak objednávateľ po potvrdení objednávky neuhradí cenu objednaných služieb k  uvedenému dátumu bude objednávka automaticky stornovaná. Stornovanie objednávky bude potvrdené automaticky vygenerovaným emailom, ktoré bude odoslané na e-mailovú adresu, ktorá bola uvedená pri online objednávke

3.5. Všetky poplatky spojené s úhradou hradí objednávateľ.

 

IV. ZRUŠENIE POBYTU A REFUNDÁCIA USKUTOČNENÝCH PLATIEB

4.1. Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervácie je vždy potrebné urobiť čo najskôr, a to cez Váš onboard účet, ktorý je uvedený v potvrdení objednávky alebo písomne e-mailom na príslušnej recepcii: info@zlatyhyl.sk

V prípade zrušenia objednávky treba uviesť nasledovné údaje objednávateľa: meno a priezvisko, OP alebo Pasport č., trvalý pobyt, termín pobytu, číslo potvrdenia, e-mailový kontakt, z ktorého bola rezervácia vykonaná, číslo bankového účtu vo formáte IBAN

V prípade zrušenia objednávky služieb-wellness & fitness treba uviesť nasledovné údaje objednávateľa: meno a priezvisko, termín rezervácie, číslo potvrdenia, e-mailový kontakt z ktorého bola rezervácia vykonaná,číslo bankového účtu vo formáte IBAN.

4.2. Online rezerváciou objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s výškou storno poplatku určeného prevádzkovateľom.

pri ubytovacích službách:

  • bez storno poplatku - odo dňa potvrdenia objednávky do 15 dní pred dňom nástupu na pobyt

  • 50 % z ceny objednaných a potvrdených služieb - 14 až 8 dní pred dňom nástupu na pobyt

  • 100 % z ceny objednaných a potvrdených služieb - 7 a menej dní pred dňom nástupu na pobyt

pri službách wellness & fitness:

  • bez storno poplatku: odo dňa potvrdenia objednávky do 2 dní pred užívaním služieb

  • 50% z ceny objednaných a potvrdených služieb: 1 deň pred užívaním služieb

  • 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb: V deň užívania služieb

4.3. Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková hodnota  refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou poskytovateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, poplatky za službu paypal, iné poplatky spojené s úhradou).

V. NÁSTUP A REALIZÁCIA POBYTU

5.1. Po uhradení ceny objednaných služieb v plnej výške bude objednávateľovi vystavené a na e-mailovú adresu zaslané potvrdenie rezervácie, ktorým sa objednávateľ v prípade potreby preukáže pri nástupe na pobyt/službu.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Osobné údaje poskytnuté v procese rezervovania objednávateľom /budú spracované v súlade so zákonom Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnuté osobné údaje budú spracované v informačnom systéme agendy poskytovania služieb v prevádzkach prevádzkovateľa HOPE DEVELOPMENT,s.r.o.        (ďalej len „Poskytovateľ“) pre potreby zabezpečenia rezervácie vybraných služieb, zúčtovania a evidencie rezervačných a storno poplatkov. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych predpisov. Osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené osobám, ktoré zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov využívaných na spracúvanie osobných údajov.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

7.2 Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike.

7.3 Riešenie reklamácii Klientov vo vzťahu k Službám poskytnutým Hotelom upravuje Reklamačný poriadok Hotela. V prípade, ak Klient – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Hotel vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Hotel porušil jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na Hotel ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

7.4 Ak Hotel na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania Klientom, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.5 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Hotelom ako predávajúcim je:

7.6 Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo

7.7 iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 pričom Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

7.8 Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť on-line platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

V Hýľove dňa 13.12.2022
____________________________

Za spoločnosť, riaditeľ hotela 

Bc. Dominika Mazarová

INFO

Bistro je otvorené:

PIA-NE 

13:00-20:00 (otváracie hodiny sa môžu líšiť v závislostí od akcií,

preto je ideálne nás kontaktovať pred príchodom telefonicky)

Vstup do wellness&bazéna je na rezerváciu

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!

Silvester

Silvester u nás 

Viac info
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím